شنبه ۱۴ تیر ساعت ۰۸:۰۰

رویداد آنلاین استارتاپی از دانش تا کسب و کار

برگزار کنندگان

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

منتورها

Cinque Terreمصطفی پور علی

 

Cinque Terreمرضیه خزائی

 

Cinque Terreمحسن سعیدی

 

Cinque Terreسمیرا امیری

 

Cinque Terreاحسان مدرسی

 

Cinque Terreمحمد نوری زاده

 

Cinque Terreمحسن کامیاب نژاد

 

Cinque Terreقادر صادقی

 

Cinque Terreحافظ رضایی

 

 

شورای سیاست گذاری

Cinque Terreابوالفضل غفاری
Cinque Terreندا عیدگاهیان
Cinque Terreعلی جاهدی
Cinque Terreمحمد امین سلیمانی

 

تیم برگزاری

Cinque Terreمحمدرضا هاشمی
Cinque Terreمحمدرضا رزم پور
Cinque Terreمرجان اکبری
Cinque Terreسروش اصفهانی
Cinque Terreمحمد امین حسینی

 

حامیان

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre